Thông tin giải pháp

Cho phép người dùng phát hiện rò rỉ khí gas và ngăn ngừa nguy hiểm
Cảnh báo người dùng nếu thông số bị vượt quá giới hạn
Cảnh báo cho người dùng qua âm thanh báo động (75bdle trên 1m)
Thông báo cho người dùng theo thời gian thực


Features

Geo-localize Staff

Track Movement Patterns and Heat Maps

Optimize Operations


Other Solutions

GIẢI PHÁP TỦ LẠNH THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP LỌC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG NƯỚC THÔNG MINH

HOSPITALITY

GIẢI PHÁP ĐIỆN THÔNG MINH

HOSPITALITY


Devices & Systems

  • Smart Badge

  • Base Station

  • Management Application